Διασφάλιση Ποιότητας

Πως διασφαλίζουμε την ποιότητα των προϊόντων μας

Οι πρώτες ύλες που χρησιμοποιούνται για τα προϊόντα μας, προέρχονται από καλλιέργειες πιστοποιημένες, με όλα τα συστήματα ολοκληρωμένης διαχείρισης, όπου ελέγχονται αυστηρά τόσο κατά την διαδικασία παραγωγής, όσο και κατά την επεξεργασία .

Παράγονται από διαλεγμένους παραγωγούς και αποκλειστικά για εμάς κάτω από την επίβλεψή μας. Η επεξεργασία των προϊόντων αυτών γίνεται με φυσικές και ασφαλείς μεθόδους που εξασφαλίζουν όλα τα ποιοτικά χαρακτηριστικά και την ασφάλεια του τελικού προϊόντος.

Πριν από την παραλαβή των πρώτων υλών, υπόκεινται σε μικροβιακούς και χημικούς ελέγχους, ενώ ότι το ίδιο συμβαίνει και με το τελικό παραγόμενο προϊόν, από το οποίο επίσης κρατάμε 3 δείγματα από κάθε παρτίδα παραγωγής τα οποία ελέγχονται και καθ’ όλη τη διάρκεια που τα προϊόντα βρίσκονται στην αγορά, έως την ημερομηνία λήξης τους, για να είμαστε κάθε στιγμή βέβαιοι για την καταλληλότητα των προϊόντων μας.

Η Αφοί Α. Πιτένη ΑΒΕΕ πιστοποιήθηκε με ISO για πρώτη φορά το 2000. Από τότε μέχρι σήμερα ανανεώνει και εμπλουτίζει τις πιστοποιήσεις της σύμφωνα με κάθε νέο πρότυπο πιστοποίησης έτσι ώστε να προσφέρει στο κοινό της ολοένα και υψηλότερης ποιότητας προϊόντα! Σήμερα, βρίσκεται σε διαδικασίες διασφάλισης 2 ακόμη νέων, γι’ αυτή, προτύπων, των HALAL & KOSHER.

chem1 chem2 chem3

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

H Πολιτική Ποιότητας και Ασφάλειας Τροφίμων της εταιρείας Α. ΑΦΟΙ ΠΙΤΕΝΗ ΑΒΕΕ., αποτελεί και τον επιδιωκόμενο στόχο της εταιρείας και τις ειδικότερες ευθύνες της διοίκησης που απορρέουν από αυτήν.

Στόχος της εταιρείας είναι η παραγωγή ασφαλών προϊόντων που να εναρμονίζονται με τα Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας και Ασφάλειας Τροφίμων, ISO 22000, IFS. Η εταιρεία εγγυάται την ποιότητα, την αυθεντικότητα και την ασφάλεια των παραγόμενων προϊόντων της ώστε να παρέχουν απόλυτη ασφάλεια στον τελικό αποδέκτη, την εξυπηρέτηση των πελατών, έτσι ώστε να ικανοποιούνται πλήρως οι απαιτήσεις τους και ταυτόχρονα να συμμορφώνονται με την ισχύουσα Νομοθεσία.

Η εταιρεία με την πολιτική ποιότητας έχει δεσμευτεί για την τήρηση των παρακάτω:

 • Η παραγωγή προϊόντων είναι σύμφωνη με τις Διατάξεις , τους Κανονισμούς και Πρότυπα που τα αφορούν και είναι κατάλληλα για τη χρήση που προορίζονται.
 • Κατευθυντήρια γραμμή είναι η ποιότητα των προϊόντων, η οποία πρέπει να παρέχεται στον πελάτη σε όλα τα επίπεδα προδιαγραφών του με διαδικασίες ελεγχόμενες και σωστά σχεδιασμένες.
 • Ικανοποίηση των διμερών συμφωνηθεισών απαιτήσεων ασφάλειας των πελατών. Διατήρηση αποτελεσματικής επικοινωνίας με προμηθευτές , πελάτες και αρμόδιες αρχές ελέγχου ώστε να διασφαλίζεται επαρκής πληροφόρηση αναφορικά με την ασφάλεια τροφίμων.
 • Επιλογή των προμηθευτών με αυστηρές προδιαγραφές και κριτήρια καθώς και με συνεχή έλεγχο.
 • Στελέχωση της εταιρείας με προσωπικό υπεύθυνο και με γνώση , το οποίο να ανταποκρίνεται πλήρως στο σημαντικό του ρόλο για τη διασφάλιση παραγωγής ασφαλών τροφίμων, καθώς και στη συμπεριφορά του, για να μην υπάρχουν φυλετικές, θρησκευτικές ή άλλες διακρίσεις που προκαλούν ανισότητες
 • Συνεχής επένδυση της εταιρείας στην εκπαίδευση, επιμόρφωση και ποιότητας, του προσωπικού της με απώτερο στόχο τη δημιουργία κουλτούρας για την ασφάλεια των προϊόντων.
 • Εφαρμογή Συστήματος HACCP όπως προβλέπεται από τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 852/2004 , και σύμφωνα με τις απαιτήσεις των Διεθνών Προτύπων ISO 22000:2018, IFS.
 • Παροχή των απαραίτητων για την εγκατάσταση και τη λειτουργία του συστήματος οικονομικών πόρων και μέσων
 • Συνεχής παρακολούθηση του συστήματος HACCP και επικύρωση της αποτελεσματικότητάς του
 • Συνεχής βελτίωση του συστήματος HACCP, ώστε να καλύπτονται οι αυξανόμενες ανάγκες πελατών και οι νέες απαιτήσεις της νομοθεσίας
 • Συνεχής παρακολούθηση της νομοθεσίας και συμμόρφωση με αυτήν, για το σεβασμό και την προστασία του περιβάλλοντος.
 • Συνεχής βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων με εφαρμογή νέων τεχνολογιών , εκπαίδευσης - επιμόρφωσης και εφαρμογής πρακτικών διαχείρισης

Όλο το προσωπικό της εταιρείας είναι υπεύθυνο για την διαχείριση της ποιότητας και της ασφάλειας των παραγόμενων προϊόντων της εταιρείας και δεσμεύεται με ταυτόχρονες ενέργειες για μία συνεχή προσπάθεια, που αφορά τη βελτίωση όλων των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών, θέτοντας πάντα ένα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα και στόχους, που μπορούν να υλοποιηθούν και να αποτιμηθούν με συγκεκριμένες μετρήσιμες προδιαγραφές.

Η γνωστοποίηση της Πολιτικής Ποιότητας και Ασφάλειας Τροφίμων σε όλο το προσωπικό της εταιρείας αποτελεί μέρος της όλης διαδικασίας και αναφέρεται σε κάθε ευκαιρία που σχετίζεται με θέματα ασφάλειας τροφίμων.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος και όλοι οι Προϊστάμενοι Τμημάτων είναι υπεύθυνοι για την εφαρμογή συστημάτων ποιότητας και πρέπει να είναι βέβαιοι ότι το προσωπικό είναι ενήμερο για τις απαιτήσεις των συστημάτων αυτών και τις υποχρεώσεις τους, που απορρέουν από αυτά.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Πιτένης Νικόλαος

ΚΟΡΥΦΗ